Ordlista – Begrepp inom finans och Ekonomi

ordlista finans och ekonomi

Är man ny inom aktie/finansvärlden så kan alla olika ord och begrepp kännas totalt främmande.

Men för att lyckas med dina investeringar så behöver du ha lite koll på de vanligaste ekonomiska begreppen och dess innebörd.

Här nedan finns samlat en del av de vanligaste uttrycken och förkortningarna.

Innehåll:


Aktie

En aktie är en ägarandel i ett bolag. När du äger en aktie har du egentligen en del av ett företag. Du tar ingen risk utöver det kapital man investerat i aktien.
Ordet aktie kommer ursprungligen från latinets a´ctio som betyder handling eller verksamhet. Som aktieägare har du även rätt till del i bolagets vinst samt utdelning.

Internationellt är det mycket ovanligt med A- och B-aktier de kan också delas in i stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna har då vissa företräden jämfört med stamaktierna, till exempel vid utdelning.


A-aktie

En typ av aktie. A-aktien har ofta fler röster på bolagsstämman än exempelvis en B-aktie.
I vissa bolag handlas det väldigt små volymer A-aktier och därför brukar B-aktier i de flesta fall vara ett bättre val.
A-aktier tillkom för att de ursprungliga ägarna skulle kunna ta in nytt kapital utan att tappa för mycket inflytande över bolaget.


Aktiekapital

Det riskkapital som ägarna har investerat i företaget vid uppstart, plus eventuella nyemissioner och fondemissioner.
Det kan också beskrivas som summan av det nominella värdet på samtliga aktier. Aktiekapitalet är bundet eget kapital, vilket innebär att det inte kan delas ut.


Aktieåterköp

Betyder att ett börsnoterat bolag köper sina egna aktier. Denna åtgärd leder till färre aktier i marknaden och ökad vinst per aktier, liksom ett ökat substansvärde per aktie. Detta är ett försök att få upp aktiekursen. Maximalt får 10 procent av aktiestocken köpas tillbaka. 

Aktieåterköp sker oftast i mogna och likvida företag. Det är dock inte ovanligt att aktieåterköp ses som en varningssignal på att lönsamheten är på väg att försämras.


Aktiv förvaltning

En förvaltare som aktivt väljer vilka värdepapper som kapitalet ska investeras i. Aktiv förvaltning kan även betyda att förvaltaren gör många affärer, vilket ger fonden en hög omsättningshastighet.


All time high, ATH

Den högsta kursen aktien eller fonden har haft någonsin.


All time low, ATL

Den lägsta kursen aktien eller fonden har haft någonsin.


Andelskurs, andelsvärde

Ett centralt begrepp inom fondförvaltning. Andelsvärde är nettovärdet på en andel i en fond. Kallas även Nav eller Nav-kurs från engelskans net asset value. Andelsvärde beräknas genom att det sammanlagda nettovärdet på fondens tillgångar (tillgångar minus skulder) divideras med det totala antalet andelar i fonden. Värdet på tillgångarna beror av de kurser som rapporteras på olika marknader för värdepapper (till exempel valuta-, aktie- och räntemarknader) vid en viss bestämd tidpunkt.

Den som sparar i en fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger. Andelsvärdet beräknas dagligen. Kallas även fondkurs.


Anskaffningsutgift, anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde utgörs av kurs plus courtage, clearingavgift och övriga kostnader som en aktie eller annat värdepapper köptes för. Används för att beräkna skattemässig realisationsvinst.
Man kan använda sig av två alternativa metoder: genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Genomsnittsmetoden går ut på att man beräknar ett genomsnittligt anskaffningsvärde för värdepapper av samma slag. schablonmetoden. Metoden innebär att man får ta upp anskaffningskostnaden till 20 procent av avyttringspriset efter avdrag för courtage. Begreppet anskaffningsvärde används också för att beräkna avskrivningar på tillgångar i balansräkningen.


Avkastningsindex

Ett aktieindex som inkluderar även utdelningar, till skillnad från de flesta andra prisindex som bara visar kursuppgång. Ett exempel på avkastningsindex är SIX Return Index.


Avknoppning

När en koncern delar ut ett av sina dotterbolag till aktieägarna.


Avslut

När en köp- och säljorder överensstämmer till kurs och volym sker ett avslut, värdepappret byter då ägare.


Avslutsdag

Den dag då man köper eller säljer en aktie/fondandel.


Avstämningsdag

Den dag du ska vara i Euroclears register för att få t.ex. utdelning.
Infaller två bankdagar efter sista dagen för handel med aktien inklusive rätten att få t.ex. utdelning.


Aktiemäklare

Finansiell aktör som sköter handel med finansiella produkter som t.ex. aktier och fonder.


Aktiesplit

Antalet aktier blir fler, men priset per aktie minskar med motsvarande. Ett nollsummespel för att få lämplig aktiekurs.


Aktiestrategi

En samling regler och tankesätt som lägger grunden och fokus för investeringar. Läs mer om aktiestrategier


Amortera

När man betalar tillbaka hela eller en del av en skuld. Själva skulden minskar då i storlek. Räntekostnaden för ett lån är inte amortering och minskar ej själva skulden.


Analytiker

Anställd på bank eller fondkomissionärfirma som skall värdera om en aktie är köpvärd eller inte.
De följer ofta en hel bransch för att kunna göra jämförelser mellan bolag. Köprekommendation är vanligare än säljrekommendation för det är lättare för banken/mäklaren att tjäna pengar på köprekommendationer.


Avkastningsindex

Inkluderar även utdelningar, till skillnad från de flesta börsindex som är vanliga prisindex.


Avropsorder

Order inuti en annan större order eller avtal som ett bolag har fått av ett annat bolag.


Backtesting

Att du teoretiskt testar en aktiestrategi (ofta trading) på historiska kursrörelser och hoppas hitta ett system som ska ge överavkastning även framöver när du börjar handla för riktiga pengar. Oväntat ofta fungerar det ganska dåligt.


Balansräkning

Ett bolags totala tillgångar. Är alltid lika mycket som det egna kapitalet plus skulderna, alltså skuldsidan i balansräkningen.


Baisse

När börsen går ner på bred front under hög omsättning.


Blandfond

Fond med både aktier och räntebärande papper i portföljen.


Björnmarknad

Råder när börsens långsiktiga trend är nedåt/negativ och då tolkas uppgångar som rekyler. Uttrycket kommer från det faktum att björnan slår uppifrån och ned.


Blankning

Att blanka innebär att du lånar aktier och sedan säljer du dem. Du hoppas kunna köpa tillbaka aktierna vid senare tillfälle till ett lägre pris för att tjäna mellanskillnaden. Blankning innebär mycket hög risk.


Bolagsstämma

Aktieägarmöte. Måste hållas minst en gång om året. Bland annat ska styrelse väljas och utdelning beslutas. Går du på sådana får du information om bolaget du investerat i, med det är verkligen inget krav att du närvarar.


Börsintroduktion

När en ny aktie börjar säljas på en börs. Den nya aktien presenteras då i ett prospekt som innehåller information om bolaget, historiska siffror om bolaget mm.


Börsvärde

Antalet aktier multiplicerat med börskursen blir vad alla aktier kostar tillsammans, alltså börsvärdet / marknadsvärdet.


Call

En call är en kort tid på börsen där ingen handel sker, utan orderböckerna byggs upp. Sedan bestämmer handelsplatsen/börsen jämnviktspriset där handeln under de sista sekunderna av callen sker. Stockholmsbörsen har en call innan öppning och en strax innan stängning. En call ska inte blandas ihop med en call option, som är en köpoption.


Centralbank

Ofta statligt kontrollerad bank. Exempelvis Riksbanken i Sverige och Europeiska centralbanken ECB. En centralbank ansvarar för penningspolitiken och kan ge ut sedlar och mynt.


Certifikat

Ett skuldbrev som ger avkastning utifrån någon underliggande tillgång.


Courtage

Courtage är en avgift som tas ut av din mäklarfirma för handel med värdepapper.


Cyklisk aktie

En aktie som är konjunkturkänslig. Svänger därför kraftigt beroende på konjunkturscykeln aktuella fas. Exempel på cykliska bolag är skogsbolag, sällanköp och rederier.


Daytrading

Att handla på dagsbasis med mycket korta positioner. Är inget för nybörjare eller dig med ont om tid.


Delårsrapport

Ett bolags rapport över en del av året.


Derivat

Samlingsnamn för terminer, swappar, optioner och andra avancerade värdepapper. Inget för nybörjare att hålla på med.


Direktavkastning

Utdelning i procent av aktiekursen. Ju högre direktavkastning desto bättre, även om hög direktavkastning kan indikera att bolaget har få investeringsmöjligheter eller andra tillväxtskapande saker att satsa pengar på.


Diskontera

Att i förväg räkna in något. Ofta handlar det om att bolagets framtid redan räknats in i nuvarande aktiekurs.


Diversifiering

Ett annat ord för riskspridning. Du sprider riskerna genom att köpa aktier i olika branscher och satsar på olika typer av tillgångar i ditt sparande.


Dow Jones

Informationsföretaget Dow Jones har tagit fram ett amerikanskt aktieindex, DJIA, Dow Jones Industrial Average vilket omfattar trettio stora amerikanska bolag. Bland annat Apple, Boing, Coca-Cola och McDonalds.


Dödskors

Ett begrepp inom teknisk analys och innebär nedåtgående trender. Ett dödskors är när 50-dagars glidande medelvärde faller under 200-dagars glidande medelvärde.


EBIT

Earnings Before Interest Taxes. Det vanliga rörelseresultatet.


EBITDA

Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansnetto och skatt. Säger en del om kassaflödet från rörelsen, men är verkligen inte det enda resultatet att titta på.


EBITDAR

Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization Restructuring (eller Rent costs). Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader (eller hyreskostnader), ned- och avaskrivningar, finansnetto och skatt. Säger en del om kassaflödet från rörelsen, men är verkligen inte det enda resultatet att titta på.


EBT

Earnings Before Taxes. Vinst före skatt.


Emittera

Att ett bolag ger ut nya aktier via nyemission eller fondemission.


E/P talet

Som P/E-talet fast tvärtom, dvs vinsten per aktie delas med aktiekursen. Avkastningsmåttet visar därmed hur stor vinsten är i förhållande till börsvärdet. E/P-talet används sällan, men är mer jämförbart med räntor som också är ett avkastningsmått.


ETF

Exchange Traded Fund, börshandlad fond. De allra flesta är indexfonder, varav flera kan vara utdelningsindex eller andra smarta index. Många är också vanliga börsindex. ETF:er kan du handla när du vill under en handelsdag, till skillnad från vanliga fonder.


Effektiv ränta

Ränta i vilken löpande utbetalningar räknas in. Med utbetalningar exempelvis varje kvartal blir den effektiva räntan högre än den nominella.


Fallande kniv

När en aktiekurs faller brant och ser ut att behålla den negativa trenden är tumregeln att det är lika farligt att köpa som att försöka fånga en fallande kniv.


Fasträntekonto

Sparkonto med en ränta som är fast i ett år eller mer.


Fond

En portfölj med värdepapper i vilken du kan köpa andelar. Det finns många typer av fonder, såsom exempelvis aktiefonder, räntefonder, hedgefonder och blandfonder. Fondbolaget äger bara rätten att förvalta fonden och ta avgifter. Går fondbolaget i konkurs bör därför dina pengar i fonden vara trygga. Fonder kallas rent formellt av Skatteverket för värdepappersfonder.


Fondemission

En redovisningsteknisk manöver som inte direkt är avgörande alls för ett bolag. Det bokförda kapitalet som definieras som bundet i balansräkningen ökas i regel på vid fondemissioner. Effekten på aktien kan då vara den samma som vid en aktiesplit.


Frimärksaktie

Aktier som kostar som ett frimärke eller lägre. Du hittar sällan stora och etablerade bolag med sådana kurser.


Fritt kassaflöde

Kassaflödet efter både förändringar av rörelsekapitalet och investeringar.


Fundamental analys

Här tittar man på siffrorna bakom bolagen. Man analyserar ekonomiska faktorer som t.ex. tillväxt, vinstmarginaler, värdering och kassaflöde. Motpolen till fundamental analys är den tekniska analysen, dessa går även att kombinera.


Förvaltningsavgift

Avgift som tas ut för förvaltning, administration, med mera, av fonder. Löpande tar ett fondbolag ut en förvaltningsavgift ur fondens förmögenhet för att förvalta aktierna i en fond.


Glidande medelvärde

Den genomsnittliga kursen för en aktie eller snittvärdet för ett index under en viss period. Varje börsdag flyttas mätperioden fram en dag så det blir glidande. Den vanligaste varianten är SMA200 (simple moving average 200 dagar) och visar glidande medelvärdet över de senaste 200 dagarna


Globalfond

En indexfond som investerar globalt med målet att följa hela världens största marknader, världsekonomin. Dessa fonder innehåller ofta flera tusen av världens största bolag. De ger dig en väldigt bred global diversifiering.


Gyllene kors

Ett begrepp inom teknisk analys och innebär stigande trender. Ett gyllene kors (eller guldskors) sker när 50-dagars glidande medelvärde stiger över 200-dagars glidande medelvärde.


Hausse

När börsen stiger på bred front under hög omsättning.


Hedgefond

Specialfond med fria tyglar när det gäller placeringarnas typ och tidshorisont.


Högräntekonto

Populär benämning på räntekonton med räntor som är mycket högre än genomsnittet bland de större aktörerna inom inlåning. För högräntekonto finns sällan insättningsgaranti.


Hävstång

Innebär att din placering kommer att ge större avkastning eller förlust. Sker oftast via lånat kapital, allt från att du belånar din bostad och köper aktier för pengarna till att du får hävstång via certifikat och derivat. Ha inte för hög hävstång i ditt sparande, överväg att vara helt utan.


Indexfond

Fondportfölj med aktier som ska spegla ett index. Normalt är förvaltningen av en indexfond mer eller mindre automatiserad vilket ger låga avgifter.


Insättningsgaranti

Statlig garanti för behållning på sparkonton. Aktiveras i samband med bankens eller kreditmarknadsbolagets konkurs eller betalningsinställelse. Uppgår för närvarande till 100 000 euro.


Investeringssparkonto (ISK)

Sparform med schablonbeskattning i stället för vanlig kapitalvinstbeskattning. Inga transaktioner behöver deklareras. Kan bara ägas av privatpersoner.


Inlösen

Ett förfarande där ditt värdepapper byts mot något annat utan att du lägger en säljorder. Exempelvis kan en aktie lösas in mot kontanter vid uppköp.


Insider

De i bolagsledningen och bland storägarna som har sina innehav registrerade hos Finansinspektionen. Du kan därför följa bolagsledningens affärer i aktien, även om det inte är helt lätt att tolka alla gånger.


IPO

Initial Public Offering. Det är en börsintroduktion där allmänheten kan börja handla aktien för första gången, till skillnad från vanliga listbyten.


Kapitalförsäkring

Sparform med schablonbeskattning och utan krav på deklaration. Kan ägas av företag.


Kassaflöde

Bolagets inbetalningar minus utbetalningar. I kassaflödesanalyser visas det hur rörelsekapital, finansiering och utdelningar samt investeringar påverkat kassaflödet. Negativa kassaflöden innebär att bolaget förr eller senare kommer att närma sig nyemission.


Kapitalförlust

Förlust på en investering.


Kapitalvinst

Vinst på en investering.


Kommission

Innebär att en order utförs på uppdrag, avgift för kommission är därför i praktiken courtage för en aktieaffär.


Konvertibel

Värdepapper som ger ränta, men som kan konverteras till aktier. En konvertibel kan vara en lämplig väg att få lagom med exponering mot en aktie, främst om det är en högriskaktie som inte ger utdelning. Konvertibeln ger dig ränta regelbundet, men dess kurs påverkas samtidigt en del av aktiens kursrörelser.


Källskatt

Får du utdelning från aktier noterade utanför Sverige drar landet där aktien är noterad källskatt från utdelningen. Spelar ingen roll för dig med vanlig aktiedepå och som betalar kapitalskatt på din utdelning, men har du ISK eller KF kan du få tillbaka källskatten.


Likvidation

Ett bolags ägare kan besluta att verksamheten ska läggas ner och nettotillgångarna delas ut.


Likviditet

Värden i ett bolag som snabbt kan omsättas till kontanter.


Market Maker

När mäklaren ställer köp- och säljpriser för att garantera likviditeten i en produkt.


Margin Call

När din mäklare kräver att du sätter in mer pengar på kontot eller säljer tillgångar du har där. Uppkommer om du handlar med derivat med (lånefinansierad) hävstång och ditt egna kapital minskar för mycket.


Marknadsrisk

En risk som du inte kommer undan på finansmarknaden. Det innebär breda händelser som påverkar stora delar av ekonomin. Exempel är konjunkturen, världshändelser, ränteläget och tillgången av råvaror.


Minicourtage

Det lägsta courtage du betalar i kronor. Tänk på att ett väldigt lågt minicourtage kan betyda ett högre courtage i procent. Räkna därför på vad som lönar sig för just dig utifrån storleken på de belopp du köper och säljer för. Kan även kallas ”fast courtage” eller ”minimum courtage”.


Momentum

”Följa flocken”, ökande intresse för en aktie. Man följer trenden. Grundtanken att framgång föder framgång. Momentum är trögt och det krävs mycket för att det ska brytas.


Nettokassa

När likvida medel och korta finansiella placeringar tillsammans är större än alla räntebärande och andra långfristiga skulder säger man att bolaget har nettokassa. Ofta är det bolag helt utan lån, eller med mer likvider än lån.


Nyckeltal

Ett tal eller en uträkning som visar exempelvis värdet på ett bolag och dess aktie.


Nyemission

Att ett bolag ger ut nya aktier för att få in nytt kapital. En enstaka nyemission för exempelvis ett bra förvärv må så vara, men undvik bolag som behöver ta in nytt kapital hela tiden!


Nätmäklare

Aktör på nätet som erbjuder handel i värdepapper.


Obligation

Ett lån som består av ett värdepapper som kan köpas och säljas och som löper med ränta. Saten och företag lånar pengar av institutioner och privatpersoner genom att emittera obligationer.


Obligationsfond

Fond bestående av placeringar i obligationer (räntebärande värdepapper). Löptiden på placeringarna är längre än vad de är i en räntefond.


Omvänd split

Sammanläggning av aktier. Ett nollsummespel för att få lämpligt hög aktiekurs, till exempel om kursen är 1 öre är det bra att lägga ihop aktierna för att få till en bättre handel.


Option

Rättighet att köpa eller sälja något, i regel till ett förutbestämt pris. Det finns många olika strategier för att handla optioner, men det är inget för nybörjare. De flesta optioner förfaller värdelösa på inlösendagen.


Orderdjup

Den sammanställning där du ser de olika köporderna och säljorderna på en marknadsplats.


P/B tal

Price/Bookvalue. Priset per aktie delat med eget kapital per aktie. Eller börsvärdet delat på det totala egna kapitalet. Väldigt lågt P/B-tal kan betyda att bolag lär göra förluster, medan ett högt P/B-tal kräver stora vinster för att aktien inte ska vara för dyr. Allt beror också på hur mycket kapital ett bolag behöver ha i verksamheten.


P/CE

Priset delat på cash earnings, alltså aktiekursen delat på kassaflödet per aktie.


P/CF

Price/Cash Flow. Börsvärdet delat med kassaflödet från rörelsen. P/CF är i regel lägre än P/E-talet eftersom avskrivningar och annat icke kassaflödespåverkande ej är med.


P/E tal

Price/Earnings. Börsvärdet delat på årsvinsten, alternativt aktiekursen delat på vinsten per aktie. P/E-talet ger bäst vägledning om det relateras till resultatutveckling och jämförs med bolag inom samma bransch.


P/S tal

Price/Sales. Börsvärdet delat på försäljningen. Med god lönsamhet och bra vinstutsikter brukar P/S-talet vara en bra bit över ett.


Premieobligation

Av staten utfärdat värdepapper som inte ger ränta. Avkastningen är i stället i form av priser i en utlottning.


Premiepension

Del av den allmänna pensionen som du själv genom fondval kan påverka.


Preferensaktie

En aktie utrustad med speciella rättigheter. I regel avser det företräde till utdelningar och den typen av aktier har också i regel en inlösenkurs. Det här är en typ av aktie som vi mer ser som ett alternativ till räntebärande papper än en aktie som blir en långsiktig kursvinnare.


REIT

Real Estate Investment Trusts. Förkortas REIT:s och uttalas ”riits”. En amerikansk bolagsform som blir skattegynnas om hela vinsten delas ut. Fungerar annars som vanliga fastighetsbolag.


Resultaträkning

En sammanställning med bolagets alla intäker och kostnader. Se upp om det ingår engångsposter eller inte, för de försvårar jämförelser från ett år till ett annat.


Riktkurs

Målkurs, den kurs som analytikern tycker bolaget är värt eller dit aktien beräknas nå inom en viss given tid.


Risk

Sannolikheten för att förlora pengar. Kan mätas på många olika vis, beroende på om vi pratar om aktier, fonder eller bolag. Vissa riskmått är en hel vetenskap för sig.


Risk/Reward ratio

En multipel som visar hur stor risk du tar i förhållande till vinstchansen. Används främst av traders. Exempelvis kan du via stop loss försöka begränsa förlustrisken till 1 kr per aktie, men du hoppas tjäna 2 kr per aktie om allt går bra. Din risk/reward-ratio är då 1:2.


Räkenskapsår

Är ofta samma sak som ett kalenderår, alltså januari till december. Vissa bolag har andra räkenskapsår och då säger man att det är brutet räkenskapsår.


Ränta (sparande)

Det pris en bank, ett kreditmarknadsbolag eller annan aktör inom inlåning betalar för att låna dina pengar.


Räntefond

Fond bestående av räntebärande papper med kort löptid. Kan också kallas penningmarknadsfond.


Sektorrotation

När placerarna på börsen flyttar kapital mellan olika branscher. Handlar ofta om svängningar i konjunkturen eller räntorna och det är inte lätt som småsparare att förutse eller hänga med i en kortsiktig dans.


Skuldsättningsgrad

Totala skulder delat med eget kapital. Vissa definierar det som räntebärande skulder delat på eget kapital.


Soliditet

Eget kapital delat på tillgångarna. Låg soliditet innebär hög skuldsättning, vilket är riskabelt.


Sparkonto

Konto för vilket behållningen räknas upp med ränta periodvis.


Sparränta

Ränta på insatta medel på sparkonto hos bank, kreditmarknadsbolag eller finansbolag.


Stop-Loss

Automatisk säljorder när en aktiekurs faller till eller under en viss kursnivå. Du bestämmer vilken nivå i förväg. Används för att minimera förluster eller skydda vinster du har i aktier. Passar inte den som är mycket långsiktig.


Ticker

Bokstavskombination för att hitta värdepapper hos banker och nätmäklare. Exempelvis är Avanzas ticker AZA. Främst börshandlade fonder med väldigt långa namn är lättare att hitta och minnas via sin ticker. Ticker är samma sak som kortnamn.


Tjurmarknad

När börsens långa trend är uppåtgående och där nedgångar betraktas rekyler. Uttrycket kommer från det faktum att tjurar stångar nerifrån och lyffter sin motståndare uppåt


Tjänstepension

Pension som arbetsgivaren betalar in individuellt eller kollektivt.


Utdelning

Kontant utbetalning till aktieägarna av en del av aktiebolagets vinst.


Utdelningsandel

Del del av årsvinsten som delas ut till aktieägarna. Uttrycks i procent.


Utdelningstillväxt

Den årliga utdelningshöjningen i procent. Kan beräknas från ett år till ett annat men också som ett genomsnitt över flera år.


Yale-modellen

Investeringsmodell med sju tillgångsslag för god riskspridning.


Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen